Vedtekter for foreningen ”Nordlendingens venner” 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er: Nordlendingens venner og ble stiftet 3.02.2017 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er å formidle kunnskapen om å segle med råsegl og bruk av stor tradisjonsbåt gjennom å ta vare på fembøringen Nordlændingen. Båten skal holdes i god stand og kan delta på stevner og arrangementer over hele landet der dette er naturlig. Foreningens virksomhet utøves hovedsakelig i Bodø. 

§ 3 Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

§ 4 Medlemmer 

Alle kan bli medlem av foreningen. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

§ 6 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

§ 8 Årsmøte 

Årsmøtet, som holdes hvert år i januar måned, er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved e-post eller sosiale medier. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

Møteleder velges av årsmøtet. 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. 

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Behandle årsmelding 

2. Behandle regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Fastsette kontingent 

5. Vedta budsjett 

6. Velge: 

a) Leder og nestleder 

b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer) 

c) Revisor 

§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 12 Styret 

Foreningen ledes av et styre på 5 til 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere foreningen utad. 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

Foreningen tegnes av styrets leder. 

§ 13 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at formuen overføres til forening eller stiftelse som arbeider for fremme av kystkulturen.. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. 

Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.